STORITVE

DEJAVNOSTI

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

01.

Idejno zasnovo (IDZ)

katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev

02.

Idejni projekt (IDP)

katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor

03.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,

04.

Projekt za izvedbo (PZI)

katerega namen je izvedba gradnje

05.

Projekt izvedenih del (PID)

katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja

VRSTE OBJEKTOV